KVKK

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Veri sorumlusu olan degerkaybihesapla.com, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. 

“degerkaybihesapla.com” olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması noktasında azami dikkat ve hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda websitemizi ziyaret eden ve üyelik kaydı oluşturarak hizmetlerimizi kullanan kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun şekilde işlemeye ve muhafaza etmeye büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerinizi işbu Kişisel Veri Aydınlatma Metni’nde birazdan açıklanacak şekilde ve mevzuatta belirlenmiş sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu

“degerkaybihesapla.com”

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

“degerkaybihesapla.com” internet sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezler vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, web site çerez kayıtları, IP adresiniz, erişim loglarınız işlenmektedir. Ayrıca siteye giriş yaparak değer kaybı hesaplamak isteyen kullanıcılardan ad, soy ad, e-mail, telefon, araç kaza tarihi, aracın marka ve modeli ile kaza anında aracın kilometre bilgileri alınmaktadır. Bu bilgi, metin, ses ve görselleri paylaşan veri sahipleri tarafımızca işlenen ve saklanan tüm kişisel verilerinin kaldırılması için veri sorumlusuna başvurabilirler. Veri sorumlusu bu durumda kişisel verileri mevzuata uygun şekilde kaldırmakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

“degerkaybihesapla.com” internet sitesinde araç değer kaybı hesaplamak isteyenlerin ad, soy ad, e-mail, telefon, araç kaza tarihi, aracın marka ve modeli ile kaza anında aracın kilometre bilgileri “Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Kullanıcının Almak İstediği Hizmet ile İlgili Kendisi ile İletişime Geçilebilmesi” amacıyla işlenmektedir. Kullanıcıların ayrıca onay vermeleri halinde, e-mail ve cep telefonu bilgileri, verilen onayın kaldırılmasına kadarki süre için “bilgilendirme, reklam ve promosyon amaçlı içeriklerin gönderilebilmesi” amacı ile işlenebilecek olup 2 yıl süre ile saklanacaktır.

  • Website vasıtası ile işlenen çerezler ile elde edilen tarayıcı bilgileriniz, web site çerez kayıtları, IP adresiniz, erişim loglarınız ve diğer yukarıda sayılan, araç değer kaybı hesaplamak amacıyla elde edilen kişisel verileriniz degerkaybihesapla.com tarafından yürütülen “Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi / Ticari Faaliyetlerin Mevzuata ve Politikalarımıza Uygun Olarak Yerine Getirilmesi İçin degerkaybihesapla.com İş Birimleri Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Bu Doğrultuda Faaliyetlerin Yürütülmesi / Kısa, Orta ve Uzun Vadede Ticari Politikaların Tespit Edilmesi, Planlanması ve Uygulanması / “degerkaybihesapla.com”’un İlgili Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi / Müşteri İlişkileri ve Kurumsal İletişim Süreçlerinin Yönetilmesi / “degerkaybihesapla.com”’un İş İlişkisi İçerisinde Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ticari ve Hukuki Emniyetinin Sağlanması” amaçlarıyla 10 yıl süre ile Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda yer alan amaçlar dahilinde işlenen kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, “degerkaybihesapla.com” ‘un faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

“degerkaybihesapla.com” 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlediği kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “degerkaybihesapla.com”’un yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda yukarıda yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla “degerkaybihesapla.com”’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

“degerkaybihesapla.com” tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir; 

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  6.   KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

İlgili Kişi, taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imza suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad- Soy ad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren başvuru formu ile “degerkaybihesapla.com” adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca   bilgi@degerkaybihesapla.com  e-posta adresi üzerinden bilgi alınabilir. 

İlgili kişinin başvurusuna müteakip “degerkaybihesapla.com”  30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  

“degerkaybihesapla.com”; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

SONUÇ 

“degerkaybihesapla.com” tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek “degerkaybihesapla.com” tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak “degerkaybihesapla.com” Kişisel Verileri İmha Politikası gereği imha edilecektir.  “degerkaybihesapla.com”, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.